Names

270 Naruto Character Names Ideas (2023)

Beautiful Naruto Character Names Ideas

270 Naruto Character Names Ideas. You’ll like the cool and memorable Naruto character names we’ve presented here. For instance, one of the most well-known manga series in the world is the Naruto series, which is partly attributable to the amazing character names that the characters in the series are given. The series’ supporting cast’s names aren’t as well known as the main characters, though.

Naruto Character Names

Here is the list Naruto Character Names:

 1. Sukima
 2. Onayama Marenobu
 3. Hisame
 4. Amehaya Sumimi
 5. Uzusawa Tokitake
 6. Mihei Shokoto
 7. Demon Eruption
 8. Sekitsami Chiyori
 9. Tsubusa
 10. Enonda Kagenaga
 11. Genzō
 12. Mōryō
 13. Sazanami
 14. Kamatari
 15. Hakaki Kyonobu
 16. Ogashino Midonako
 17. Yūra
 18. Ushi
 19. Zaku Abumi
 20. Gantetsu
 21. Chōji Akimichi
 22. Chōji’s mother
 23. White Meteor Fall
 24. Kunijiro
 25. Matsu
 26. Enchanted Falcon Flash
 27. Hizashi Hyūga
 28. Manakite Tamukumo
 29. Nishimida Sakuri
 30. Katsuyashi Shuki
 31. Kongō
 32. Midare
 33. Kurenai Yūhi
 34. Yotaka
 35. Bekkō
 36. Hikaku Uchiha
 37. Isemisu Shinzayoshi
 38. Gamariki
 39. Sandayū Asama
 40. Might Guy
 41. Yadahara Machitomi
 42. Daikoku Funeno
 43. Sugidera Haninatsu
 44. Oshiwata Kamabaru
 45. Kaori
 46. Kankurō
 47. Onani Aketaka
 48. Isago
 49. Arame Maenoue
 50. Tōka Senju
 51. Chiriku
 52. Hokuto
 53. Kirizuno Koyomi
 54. Tami

Also Read: Funny Football Fantasy League Names

Best Naruto Characters Names

 1. Mosaki Kako
 2. Enchanted Elemental Blast
 3. Ugai
 4. Yadamuro Emachi
 5. Jigumo
 6. Satsuki Naruyasu
 7. Katamoto Tsurahei
 8. Five-Tailed Dolphin Horse
 9. Shinta
 10. Fukuhata Toyotsu
 11. Kegon
 12. Tatsuji
 13. Inatsu Makisu
 14. Amaru
 15. Fuku
 16. Kurotsuchi
 17. Mawazuma AruriOkahoshi Tatsukuri
 18. Enonari Yutaro
 19. Neji Hyūga
 20. Shion
 21. Satetsu
 22. Orochimaru
 23. Sakiguchi Mokazu
 24. Hamaroma Fukoji
 25. Okashima Kimimomi
 26. Fujin
 27. Titan Technique
 28. Armadillo Strike
 29. Kayama Mitsudao
 30. Asawa Nagakeno
 31. Omosari Hararaku
 32. Gozu
 33. Beautiful Dragon Push
 34. Urushi
 35. Menō
 36. Great Toad Sage
 37. Akabira Chihachi
 38. Yurinojō
 39. Baiu
 40. Sagi
 41. Hinata Hyūga
 42. Guren (prisoner)
 43. Demonic Statue of the Outer path
 44. Sasori
 45. Ibiki Morino
 46. Autumn Ambush
 47. Jirōchō Wasabi
 48. Azugiri Hisachi
 49. Yadazumi Haruriko
 50. Fugai
 51. Shomari Kyukeno
 52. Hayate Gekkō
 53. Temari
 54. Kusuna
 55. Natsuwari Tomosaburo

Coolest Naruto Characters Name

 1. Uranagi Manore
 2. Hirabashi Jinzatora
 3. Raccoon Ambush
 4. Hagata Taditsune
 5. Yasuka Kunijiro
 6. Sumaru
 7. Shinnō
 8. One-Tailed Shukaku
 9. Hayamaki Sorio
 10. Kunihisa
 11. Yamato
 12. Narimaki Shidori
 13. Kotetsu Hagane
 14. Tsukushi
 15. Kagami Munesa
 16. Menacing Bone Bolt
 17. Uchiha clan ancestor
 18. Oshizumi Ikura
 19. Inari
 20. Yūdachi
 21. Zōri
 22. Meizu
 23. Kikujō
 24. Aoi (game)
 25. Sakaba Sakubumi
 26. Manatsuka Ashibusuke
 27. Gen’yūmaru
 28. Unnamed Daimyo
 29. Kakkō
 30. Tomimo Seimaro
 31. Igani Masageru
 32. Fake Cricket Push
 33. Hyō
 34. Nadare Rōga
 35. Onari Jotsu
 36. Mukade
 37. Onaki Ryutsuya
 38. Tsuchigumo chief
 39. Sekinaga Arichiko
 40. Quick Flush
 41. Yoroi Akadō
 42. Lone Ambush
 43. Kagura
 44. Ino Yamanaka
 45. Kusuma
 46. Ebishino Junihashi
 47. Ribira Maritomi
 48. Masumura Kanekumi
 49. Komachi Tena
 50. Shigaki Jakko
 51. Katsuyu
 52. Katabu Tamumasa

Naruto Female Character Name

 1. Ibara
 2. Tsubaki (anime)
 3. Tahakida Ennosine
 4. Fukukaki Yasukko
 5. Unnamed Akimichi member
 6. Hornet Spear
 7. Rinji
 8. Rabid Clap
 9. Futaba
 10. Kuromaru
 11. Inashida Toraku
 12. Dan
 13. Chikara
 14. Haku’s parents
 15. Sanoda Tatsuhaku
 16. Kinosaki Akizuka
 17. Suzuzora Bunrabuchi
 18. Sazaka Manamitsu
 19. Sakuse Azumoru
 20. Chōza Akimichi
 21. Third Hoshikage
 22. Matsumano Gonkei
 23. Baku (ANBU)
 24. Mizuki
 25. Graceful Moon Drain
 26. Otsujima Misamaki
 27. Tomaru Minakura
 28. Takanoda Anenoue
 29. Tomari
 30. Yūkimaru’s mother
 31. Unnamed Tadpole
 32. Uzumatsu Rinara
 33. Stunning Crane Fang
 34. Fugaku Uchiha
 35. Kuroma
 36. Seito
 37. Imada Kanzasato
 38. Ayame
 39. Baki
 40. Tamaki
 41. Fū (Jinchūriki)
 42. Hatsami Dokoto
 43. Gennai
 44. Uruchi Uchiha
 45. Ginji
 46. Iwagawa Kimimeko
 47. Shallow Giant Knock
 48. Utakata
 49. Manamine Tsukko
 50. Gōzu
 51. Nane Yusumio
 52. Mawayoshi Midoniko
 53. Mei Terumī
 54. Seimei

Naruto Shippuden Characters Name

 1. Kuromuro Matsukoto
 2. Aratomi Hoto
 3. Tsukino
 4. Kaguwata Sayodoka
 5. Agira Ryūdōin
 6. Giant Panda
 7. Minoji
 8. Sakumo Hatake
 9. Ageha
 10. Manabu Akamon
 11. Otobuki Kojunsei
 12. Gerotora
 13. Mochimura Jinzakumo
 14. Koji
 15. Ōkei
 16. Wakiyomi Bunrahei
 17. Yoshino Nara
 18. Yurika
 19. Sakahara Jogami
 20. Hiramaya Mamokio
 21. Abiru
 22. Fukusano Kakichi
 23. Moegi
 24. Yūgao Uzuki
 25. Kusabi
 26. Kashito Umerise
 27. Susuki (Land of Demons)
 28. Ūhei
 29. Zasho Masudiri
 30. Three Haimaru Brothers
 31. Akawa Noboyasu
 32. Kamikiri
 33. Hamakuwa Keki
 34. Zakane Inemba
 35. Sumishida Shiniburo
 36. Monkey King: Enma
 37. Bando
 38. Kirika Tadataro
 39. Yagura (anime)
 40. Iwashi Tatami
 41. Nawaki
 42. Hamaki Mimura
 43. Kirishita Miyasai
 44. Tekka Uchiha
 45. Chief Strike
 46. Buna
 47. Head Ninja of Kumogakure
 48. Suiko
 49. Two-Tailed Monster Cat
 50. Ishigawa Akerai
 51. Izumaya Marechi
 52. Itachi Uchiha
 53. Sebata Katsutoki
 54. Chibi
 55. Mizore Fuyukuma
 56. Hotaru

Also Read: Funny Cat Names Ideas And Suggestions

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button